Městská knihovna Jablonné nad Orlicí
Naposledy aktualizováno: 15.03.2018 08:59:57

KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Městské knihovny Jablonné nad Orlicí

 

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Jablonné nad Orlicí, schválenou Zastupitelstvem města Jablonné nad Orlicí dne13.12.2011, účinnou od 1. ledna 2012 a podle § 4 odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento Knihovní řád (dále jen KŘ):

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Jablonné nad Orlicí

 

Městská knihovna Jablonné nad Orlicí (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona (dále jen KZ) a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacích a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. MěK je majetkem města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

 

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ.

Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

půjčování knih a periodik v budově knihovny – prezenční půjčování,

půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny – absenční půjčování

b) meziknihovní služby:

meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

mezinárodní meziknihovní služby

c) cirkulační služby

d) kopírovací služby – kopírování textů z dokumentů z fondu knihovny pro uživatele knihovny

e) informační služby:

poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší,

přístup do elektronických databází lokálních i na síti,

přístup na internet,

elektronické služby

f) propagační služby:

pořádání přednášek, besed, exkurzí, informačních lekcí o knihovně a podobných akcí

propagace MěK ve sdělovacích prostředcích

vytváření a aktualizace www stránek knihovny

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhradu za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby.

2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovení Ceníkem služeb, který je přílohou KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3 Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Průkaz se vystavuje do konce kalendářního roku, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Za průkaz uživatele i za jeho případné zneužití ručí sám uživatel. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz. Bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují.

 

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice ředitele č.6/2014, tohoto KŘ, a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a) č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,

b) č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c) č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

 

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

 

a) jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození

 

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného internetu. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR). Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů kontrolu v databázi, aby tomuto zabránil.

 

b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele (telefon, fax, e-mail apod.). Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

c) základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele.

 

6. Knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.

b) údaje služební:

údaje o tzv. transakcích – uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

c) údaje účetní:

údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel – Směrnice ředitele č.6/2014, který je přílohou KŘ.

 

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

 

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.

 

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo z internetu jen na formátované diskety zakoupené v knihovně. Ke stejnému účelu může použít i tiskárnu.

 

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb.).

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6 Způsoby půjčování

 

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele.

 

2. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR, nebo výměnné soubory.

 

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

 

1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

 

2. Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují dokumenty:

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny – fond příručních knihoven

c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily jako podmínku presenční půjčení

 

Čl. 8 Počet půjčených svazků

 

Uživatel, který je v Jablonném nad Orlicí přihlášen pouze k přechodnému pobytu, si může při každé návštěvě knihovny zapůjčit pouze jednu publikaci v hodnotě nad 500,-Kč.

 

Čl. 9 Postupy při půjčování

 

1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený  provozním poměrům knihovny.

 

2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny nebo v klasickém katalogu. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím internetu (www.knihovnajablonnenadorlici.webk.cz) v on-line katalogu knihovny.

 

3. Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. Převzetí dokumentu s větší pořizovací cenou než 300,- Kč (v dětské půjčovně) nebo 500,- Kč (v půjčovně pro dospělé) je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení.

 

4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávek.

 

5. Návštěvníkovi, který není registrovaným uživatelem knihovny a chce si půjčit dokumenty, umožní knihovna tzv. jednorázovou výpůjčku za zvláštní manipulační poplatek.

 

Čl. 10 Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy i časopisy zpravidla šest týdnů.

 

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:

a) pokud dokument nemá rezervován další uživatel

b) u řádných výpůjček mimo knihovnu se výpůjční lhůta prodlužuje, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 100 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

 

Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu

 

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 12 Ručení za vypůjčený dokument

 

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

 

Čl. 13 Obecná ustanovení o půjčování

 

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

  

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam  v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjčním potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel obdrží potvrzení o vrácení pokud o něj požádá.

 

2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala.

 

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo knihovnu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky – upomínky). Čtenář je povinen vyrovnat všechny i eventuální předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.

 

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

 Čl. 15 Meziknihovní služby

 

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

 

Čl. 16 Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 

2. Kopírovací služby se poskytují pouze z fondů knihovny, anebo z fondů jiných knihoven vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

 

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

 

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

  IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 17 Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

 

2. O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jiné dílo anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel.

Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

 

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly, včetně manipulačního poplatku za úkony spojené s likvidací způsobené škody – tj. administrativní agenda, bibliografické zjišťování, knihovnické zpracování.

 

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 18 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Poplatek z prodlení:

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

 

2.  Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou

b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

3. Ztráta průkazu uživatele:

za vystavení duplikátu průkazu se účtuje manipulační poplatek

 

Čl. 19 Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).

 

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

  

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel knihovny.

2. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti 1.9.2014.

 

  

 

V Jablonném nad Orlicí 21.8.2014

Vladimíra Kalousková

ředitelka MěK Jablonné nad Orlicí

 

DODATEK Č. 1 - PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH, DESKOVÝCH A KARETNÍCH HER

 
Proces zabral 0.0186 sekund času a 0.63MB paměti.